Koning Willem Alexander
 vrije valkeniers vereniging

Start
Valkerij
Roofvogels
Activiteiten
Agenda 2013
Nieuws
Statuten         

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

1.   De vereniging draagt de naam:

      VRIJE VALKENIERSVERENIGING KONING WILLEM ALEXANDER.

2.   Zij heeft haar zetel te BERKEL EN RODENRIJS.

DOEL.

Artikel 2.

1.   De vereniging stelt zich ten doel het behoud en de beoefening van het vluchtbedrijf en de
       bescherming van de roofvogels in de ruimste zin des woords.

2.   De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

-     de beoefening van de jacht door middel van jachtvogels;

-     de studie en overdracht van kennis van en voor het vluchtbedrijf en haar historie;

-     de bescherming, onder meer door middel van revalidatie, en de studie van roofvogels;

-     het uitgeven of ondersteunen van geschriften of bladen, waarvan de strekking  met
      voormeld doel overeenstemt;

-     alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DUUR.

Artikel 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN.

Artikel 4.

1.   Als leden zijn slechts toelaatbaar de personen die de doelstellingen van de vereniging
      onderschrijven

2.   De vereniging kent de navolgende leden:

a.   aspiranten;

b.   jeugdleden;

c.   leden;

d.   vogelvoerende leden met een vergunning tot het beoefenen van de jacht met wettelijk 
      toegestane jachtvogels;

e.   vogelvoerende leden zonder voormelde vergunning; en

f.    ereleden;

g.   tweede gezinsleden.

      Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen
      besluiten sprake is van lid of leden worden daarmee bedoeld alle leden zoals hiervoor
      vernoemd, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld;

3.   Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5.
      bepaalde.

3.   Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, op
      voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

4.   Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden en ereleden
      zijn opgenomen.

TOELATING.

Artikel 5.

1.   Het bestuur beslist omtrent de toelating van alle leden, behalve omtrent de ereleden.

Tot lid kunnen worden toegelaten rechtspersonen.

Leden als omschreven hiervoor in artikel 4 lid 2 sub a. en b. dienen minimaal de vijftien-jarige leeftijd te hebben bereikt.

Leden als omschreven hiervoor in artikel 4 lid 2 sub c. tot en met g. dienen minimaal de achttien-jarige leeftijd te hebben bereikt.

2.   Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.   Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om
      door erfopvolging te worden verkregen.

EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 6.

1.   Het lidmaatschap eindigt:

a.   door de dood van het lid.

Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;

b.   door opzegging door het lid;

c.   door opzegging door de vereniging;

d.   door ontzetting.

2.   De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer het lid, na daartoe bij herhaling
      schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
      vereniging heeft voldaan;

voorts wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt door het bestuur.

3.   Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

4.   de ontzetting geschiedt door het bestuur.

Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Het besluit tot ontzetting door de algemene vergadering zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

5.   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft, desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

6.   Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.

In ieder geval kan het lidmaatschap worden beindigd door opzegging tegen het eind van het boekjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

7.   Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.

8.   Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid tot opzegging geldt niet voor het geval van wijziging van de in de statuten nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen en voorts voor het geval van wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen.

9.   Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

GELDMIDDELEN.

Artikel 7.

1.   De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

a.   de contributie van de leden;

b.   donatie- en entreegelden;

c.   erfstellingen, legaten en schenkingen;

d.   andere dan hiervoor genoemde toevallige baten.

2.   Een lid, zomede een erelid, is gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

3.   Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.

BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS.

Artikel 8.

1.   Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige leden.

De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitbreiding van het aantal bestuurders.

2.   De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en uit de leden der vereniging voor een periode van drie jaren, zulks op bindende voordracht van de stichting genaamd: Stichting Vluchtbedrijf, gevestigd te Thorn.

3.   Elk jaar treden een of meer bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

4.   Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

5.   Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.   Bij het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b.   door bedanken.

BESTUURSFUNCTIE - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 9.

1.   Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan n functie bekleden.

2.   Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming of de inhoud van een genomen besluit niet beslissend.

3.   Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 10.

1.   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.   Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.   Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd en ontbonden.

4.   Het bestuur is, onder voorwaarde van voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

De voorwaarde van goedkeuring geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van deze handelingen.

Artikel 10.a.

1.   Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

2.   De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING:

Artikel 11.

1.   Het boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.

2.   Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en de lasten van de vereniging op te maken.

3.   Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.

Het legt de balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4.   De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen; haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage van de banken en bescheiden van de vereniging te geven.

5.   Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2. zeven jaren te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 12.

1.   Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.   Een nstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

3.   Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.   Het jaarverslag, en de balans en de staat van baten en lasten als bedoeld in artikel 11. met het verslag van de aldaar benoemde commissie;

b.   de benoeming van de in artikel 11. genoemde commissie voor het volgend boekjaar;

c.   voorziening in eventuele vacatures;

d.   de vaststelling der contributies als in artikel 7. vermeld;

e.   de benoeming van de ereleden;

f.    voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

BIJEENROEPING DER ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 13.

1.   Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het bestuur, de voorzitter of twee bestuursleden dit wenselijk oordeelt/oordelen of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

2.   Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van n/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veelgelezen dagblad.

De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

3.   De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

4.   Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17.

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 14.

1.   Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder een stem;

een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2.   Over toelating van andere dan de in lid 1. bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.   Een stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigde schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.

Artikel 15.

1.   De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt n der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

2.   Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris van het bestuur of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 16.

1.   Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2.   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.   Voorzover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.   Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.   Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.

Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij n persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming), wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, even wel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan n persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.   Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.   Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vr de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.   In een algemene vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad, of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 17.

1.   In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.

2.   Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vr de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.   Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

4.   Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd of tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden vertegenwoordigd of tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

5.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notarile akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

6.   De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het in artikel 29 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register.

ONTBINDING.

Artikel 18.

1.   De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

Het bepaalde in de leden 1., 2., 3. en 4. van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.   Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 23 tot en met 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3.   Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.

Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4.   Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden " in liquidatie ".

5.   Het bestuur draagt zorg dat van de ontbinding der vereniging inschrijving in het register, bedoeld in artikel 29 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geschiedt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 19.

1.   De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.   Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepaling.

Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de vereniging benoemd:

1.   tot voorzitter:

      Mw. M.H.W. Moes     

2.   tot secretaris:

      Dhr. D. Broeders      

3.   tot penningmeester:

      Dhr. M. van Dijk


     

 

 

 

De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school
De vrije valkeniers verenigingsleden Koning Willem Alexander beoefenen recreatief de moderne valkerij, valkenier, roofvogel school